การกล่าวคำถวายภัตตาหาร และ คำแปล

215874

การถวายภัตตาหารพระ

ก่อนอื่นให้ตั้งนะโม3จบ แล้วกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธก่อน หลังจากนั้นให้ผู้มีจิตศรัทธา ยกภาชนะที่ใส่ภัตตาหาร ด้วยความนอบน้อม แล้วตั้งจิตระลึกถึงบุญกุศล และ อธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญไปให้ทั่วถึง พร้อมกันนี้ก็เปล่งวาจา กล่าวคำถวายภัตตาหาร ด้วยความเคารพและความศรัทธา มีความปราถนาที่ดีตั้งจิตให้บริสุทธิ และไม่ควรมีอคติในสิ่งต่างๆ ควรทำใจให้เกิดกุศลให้มากที่สุด ทั้งก่อนและในขณะถวายภัตตาหารและหลังจากถวายภัตตาหารไปแล้วก็ตาม เพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆยิ่งขึ้น

เพื่อความถูกต้องในการถวายภัตตาหารควรศึกษาเรื่องอาหารต้องห้ามสำหรับพระสงฆ์ด้วย ซึ่งมีดังต่อไปนี้

อาหารที่ต้องห้ามสำหรับพระภิกษุสงฆ์   

เป็นอาหารที่ไม่ควรแก่สมณะบริโภคได้แก่ เนื้อ ๑๐ ชนิด และอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อ ๑๐ ชนิด ดังนี้
๑. เนื้อมนุษย์รวมถึงเลือดมนุษย์ด้วย ๖. เนื้อราชสีห์(สิงโต)
๒. เนื้อช้าง ๗. เนื้อเสือโคร่ง
๓. เนื้อม้า ๘. เนื้อเสือเหลือง
๔. เนื้อสุนัข ๙. เนื้อหมี
๕. เนื้องู ๑๐.เนื้อเสือดาว

ส่วน เนื้อสัตว์นอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นเนื้อที่ยังดิบ(ยังไม่สุกด้วยความร้อนจาก ไฟ) ทรงห้ามฉันถ้าสุกแล้วอนุญาตให้ฉันได้ และเนื้อสัตว์ที่ฆ่าเจาะจงทำถวายพระภิกษุสามเณร ถ้าพระภิกษุไม่ได้เห็นการฆ่านั้น ไม่ได้ยินมาก่อนว่าฆ่าเจาะจง ไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเป็นของเฉพาะเจาะจงแก่ตนก็ขบฉันได้ไม่มีโทษ

 

 คำกล่าวถวายภัตตาหาร

อิมานิ มะยัง ภันเต ,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ,
ภิกขุ สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ,
ปะฎิคคัณหาตุ ,อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายมตกภัตตหาร (กรณีเพื่ออทิศแด่ผู้ล่วงลับไป)

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ, สะปริวารานิ, ภิกฺขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภะนเต, ภิกฺขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานํ, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมตกภัตตาหาร กับทั้งบริวาร เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา เป็นต้น ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

 

เมื่อกล่าวคำถวายภตตาหารเสร็จแล้ว ควรประเคนภัตตาหารให้พระสงฆ์ด้วยความนอบน้อมและเคารพ และควรที่จะประเคนที่ละภาชนะ ไม่ควรยกมาเพียงสักว่าให้ภาชนะชนกันเฉยๆ ที่สำคัญควรประเคนทั้งสองมือ คือเอามือจับภาชนะประเคนพระสงฆ์ด้วยมือทั้ง2ข้างและไม่ควรเอามือมาต่อมือกันเองเช่นเอามือข้างซ้ายมาจับข้อมือข้างขวาแล้วยกภาชนะที่ใส่ภัตตาหารมือเดียวประเคนของพระ อย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ถูกต้อง หากเป็นสตรี ก็ควรหยิบภาชนะที่ใส่ภัตตาหารนั้นประเคนด้วยการวางใว้บนผ้ารับประเคนของพระสงฆ์